Jerzy Szyran OFMConv
Modele postaw seksualnych w polskich pismach młodzieżowych okresu transformacji ustrojowej. Próba oceny
Spis treści
Słowo o. Prowincjałów
Wykaz skrótów
Bibliografia
Wstęp
1. Uwarunkowania życia współczesnej młodzieży
1.1. Uwarunkowania zewnętrzne
1.1.1. Przemiany ustrojowe po 1989 r.
1.1.2. Współczesne kierunki filozoficzne
1.1.3. Wpływ mediów na postawy młodych
1.1.4. Badania naukowe w dziedzinie seksuologii
1.2. Uwarunkowania wewnętrzne
1.2.1. Okres dojrzewania i rys psychologiczny nastolatków
1.2.2. Stan religijno-moralny młodzieży
1.2.3. Wypaczona wizja męskości i kobiecości
2. Lansowane zachowania seksualne w ujęciu pism młodzieżowych
2.1. "Cool" - współczesny model chłopaka i dziewczyny
2.1.1. Walory zewnętrzne i styl myślenia
2.1.2. Poznać siebie – psychotesty
2.1.3. Poszukiwanie wiedzy
2.2. "Poderwać faceta" - formy nawiązywania kontaktów z płcią przeciwną
2.2.1. Działania dalsze
2.2.2. Działania bliższe – bezpośrednie
2.3. Młodzieńcza szkoła "Ars amandi"
2.3.1. Pocałunki jako forma zdobywania mężczyzny
2.3.2. Pierwsze zbliżenia – petting
2.3.3. Kontakty seksualne
2.4. Postawy wobec życia
2.4.1. Antykoncepcja jako forma odpowiedzialności za życie
2.4.2. Aborcja – rozwiązanie ostateczne
3. Ocena lansowanej mody w świetle katolickiej etyki seksualnej
3.1. Wizja człowieka w nauczaniu Kościoła
3.1.1. Człowiek - stworzony z miłości
3.1.2. Małżeństwo jako forma realizacji powołania do miłości
3.1.3. Kobiecość – macierzyństwo
3.1.4. Męskość - ojcostwo
3.2. Katolicka wizja życia płciowego
3.2.1. Akt małżeński: jego przebieg i znaczenie
3.2.2. Życie płciowe jako znak miłości
3.2.3. Akt seksualny - widzialnym znakiem jedności
3.2.4. Prokreacyjny wymiar pożycia seksualnego
3.3. Normy moralne życia płciowego
3.3.1. Czystość jako znak „pokory ciała”
3.3.2. Normy moralne relacji przedmałżeńskich
3.3.3. Moralność życia płciowego w małżeństwie
3.4. Wartość moralna lansowanych zachowań seksualnych
3.4.1. Antropologiczne i aksjologiczne zafałszowanie wizji człowieka
3.4.2. "Oszustwo terminologiczne"
3.4.3. Przewartościowanie seksualizmu
3.4.4. Edukacja czy deprawacja?
4. Kształtowanie prawidłowych postaw  życia seksualnego
4.1. Wychowanie do czystości
4.1.1. Wychowanie jako proces formowania człowieczeństwa
4.1.2. Wychowanie w rodzinie
4.1.3. Wzorce osobowe
4.1.4. Edukacja seksualna w szkole
4.1.5. Odpowiedzialność Kościoła
4.2. Relacje chłopak - dziewczyna
4.2.1. "Chodzenie" - cel i zadanie
4.2.2. Czystość przedmałżeńska
4.2.2.1. Czystość osobista
4.2.2.2. Czystość relacji
4.2.2.3. Przeżywanie samotności
4.3. Pogłębienie wiary
4.3.1. Relacja z Bogiem
4.3.2. Kształtowanie sumienia
Zakończenie
Indeks autorów
Indeks rzeczowy
WYDAWNICTWO OO. FRANCISZKANÓW
NIEPOKALANÓW 2006