Jerzy Szyran OFMConv

 

DIALOGALNY CHARAKTER PRZYMIERZA MAŁŻEŃSKIEGO

Studium teologiczno-moralne

 

Spis treści

 

Wykaz skrótów

Bibliografia

Wstęp

 

1. MAŁŻEŃSTWO ODZWIERCIEDLENIEM MIŁOŚCI BOGA

1.1. Geneza przymierza małżeńskiego

1.1.1. Wewnątrztrynitarna harmonia jedności i miłości

1.1.1.1. Wzajemne relacje Osób Boskich

1.1.1.2. Trójjednia Boska i ludzka

1.1.2. Biblijny obraz idei małżeństwa

1.1.2.1. Wizja człowieka jako mężczyzny i niewiasty w Rdz 1,26-2,25

1.1.2.2. Rozwój idei małżeństwa od Mojżesza do Chrystusa

1.1.3. Sakramentalność i nierozerwalność przymierza małżeńskiego

1.1.3.1. Sakrament jedności osób

1.1.3.2. Relacja Chrystusa do Kościoła odwzorowaniem idei przymierza małżeńskiego (por Ef 5,21-33)

1.2. Miłość siłą sprawczą przymierza małżeńskiego

1.2.1. Miłość ludzka "znakiem" miłości Bożej

1.2.1.1. Bóg – „Pierwszy Kochający"

1.2.1.2. Etapy uczenia się miłości

1.2.1.3. Próba zdefiniowania miłości

1.2.2. Cechy i charakter miłości oblubieńczej

1.2.2.1. Cechy miłości małżeńskiej

1.2.2.2. Charakter i działanie miłości

1.2.3. Realizacja miłości w życiu małżeńskim

1.2.3.1. Wspólnota osób (communio personarum)

1.2.3.2. Miłość cielesna i płodna

 

2. DIALOG MAŁŻEŃSKI JAKO SPOTKANIE WSPÓŁMAŁŻONKÓW

2.1. Istota i cechy komunikacji interpersonalnej

2.1.1. Definicja i cele komunikacji interpersonalnej

2.1.2. Komunikacja werbalna

2.1.3. Komunikacja niewerbalna

2.1.4. Pozarelacyjny wymiar komunikacji

2.2. Formy dialogu małżeńskiego

2.2.1. Dialog małżeński - istota i znaczenie

2.2.2. Dialog na poziomie werbalnym

2.2.2.1. Obowiązek zasiadania - spotkanie małżonków w dialogu

2.2.2.2. Codzienne rozmowy małżonków

2.2.3. Dialog na poziomie niewerbalnym

2.2.3.1. Gesty dnia codziennego

2.2.3.2. Dialog jako „mowa ciała"

2.2.4. Dialog w związkach niesakramentalnych

 

3. REALIZACJA PRZYMIERZA MAŁŻEŃSKIEGO W SAKRAMENTALNYCH ZNAKACH

3.1. Sakramenty w życiu Kościoła

3.1.1. Natura i działanie sakramentów

3.1.2. Skutki sakramentów

3.2. Odpowiedź człowieka na wezwanie wiary

3.2.1. Powołanie człowieka do miłości i świętości

3.2.2. Małżeństwo drogą do świętości

3.2.3. Chrzest - inicjacja drogi wiary i jego znaczenie dla życia małżeńskiego

3.2.4. Bierzmowanie - umocnienie mocą Ducha Świętego

3.2.4.1. Skutki sakramentu bierzmowania w życiu małżeńskim

3.3. Przysięga małżeńska jako szczególny wyznacznik drogi do świętości poprzez życie sakramentalne

3.3.1. Kryteria dojrzałości kandydatów do małżeństwa

3.3.2. Obrzęd zaślubin

3.3.3. Realizacja przysięgi małżeńskiej w życiu sakramentalnym

3.3.3.1. „Ślubuję ci miłość" - komunia miłości w Chrystusie

3.3.3.1.1. Eucharystia - znakiem miłości i jedności

3.3.3.1.2. Znaczenie Eucharystii w życiu małżeńsko-rodzinnym

3.3.3.2. „Wierność i uczciwość małżeńska" jako wartości moralne w relacjach małżeńskich

3.3.3.2.1. Sakrament pokuty i pojednania w życiu Kościoła i współczesnego człowieka

3.3.3.2.2. Rola i znaczenie sakramentu pokuty i pojednania w relacjach małżeńskich

3.3.3.3. „Nie opuszczę cię aż do śmierci" - miłość małżonków w cierpieniu i chorobie

3.3.3.3.1. Sakrament chorych w życiu Kościoła i człowieka

3.3.3.3.2. Posługa choremu współmałżonkowi

3.4. Sakramentalia - znak obecności Boga w codziennym życiu rodziny

 

4. MODLITWA CHRZEŚCIJAŃSKA W ŻYCIU MAŁŻONKÓW

4.1. Modlitwa w życiu człowieka

4.1.1. Próba zdefiniowania rzeczywistości modlitwy

4.1.2. Łączność modlitwy Chrystusa z modlitwą człowieka

4.1.3. Przygotowanie wewnętrzne do modlitwy

4.1.4. Zewnętrzne przygotowanie do modlitwy

4.1.5. Owoce modlitwy

4.1.6. Trudności w modlitwie

4.2. Osobiste spotkanie z Bogiem

4.2.1. Modlitwa uwielbienia

4.2.2. Dziękczynny dialog z Bogiem

4.2.3. Wołanie o miłosierdzie

4.2.4. Modlitwa prośby

4.2.5. Adoracja Najświętszego Sakramentu

4.2.6. Medytacja

4.2.7. Modlitwa wewnętrzna

4.2.8. Modlitwa Jezusowa

4.3. Modlitwa małżeńsko-rodzinna

4.3.1. Modlitewny dialog w rodzinie

4.3.1.1. Formy modlitwy rodzinnej

4.3.1.1.1. „Ojcze nasz" - codzienna modlitwa małżeńska

4.3.1.1.1.1. Wzór ojcostwa i macierzyństwa

4.3.1.1.1.2. Zbawieni we wspólnocie

4.3.1.1.1.3. Zbawienie w imieniu Boga

4.3.1.1.1.4. Rodzina - królestwem miłości

4.3.1.1.1.5. Odczytać na nowo powołanie

4.3.1.1.1.6. Troska o ducha i ciało

4.3.1.1.1.7. Codzienny osąd sumienia

4.3.1.1.1.8. Walka z pokusami

4.3.1.1.1.9. Uwolnienie od Złego

4.3.1.1.1.10. Końcowa doksologia

4.3.1.1.2. Duch kontemplacji

4.3.1.1.2.1. Formy modlitwy słowem Bożym w życiu pary małżeńskiej

4.3.1.1.2.2. Kontemplacja tajemnic różańcowych

 

5. APOSTOLSTWO JAKO PROMIENIOWANIE DIALOGU MAŁŻEŃSKIEGO

5.1. Apostolstwo słowa i działania

5.1.1. Pojęcie i rozwój apostolstwa

5.1.2. Apostolska rola świeckich w Kościele

5.1.3. Formy działalności apostolskiej świeckich

5.1.3.1. Apostolstwo słowa

5.1.3.2. Apostolstwo czynu

5.2. Apostolstwo wewnątrz rodziny

5.2.1. Uświęcające oddziaływanie małżonków

5.2.2. Apostolstwo poprzez wychowanie

5.3. Apostolstwo małżeństwa dla małżeństw

5.3.1. Budowanie „Kościoła domowego"

5.3.2. Apostolstwo pracy

5.3.3. Apostolstwo miłosierdzia

 

Zakończenie

Summary

Riassunto

Zusammenfassung

 

WYDAWNICTWO OO. FRANCISZKANÓW
NIEPOKALANÓW 2010