Jerzy Szyran OFMConv
Asceza dla każdego
Wstęp
1. Znaczenie i potrzeba ascezy w codziennym życiu
1.1. Pojęcie ascezy
1.1.1. Różne rozumienia ascezy
1.1.2. Chrześcijańskie rozumienie ascezy
1.2. Znaczenie ascezy dla człowieka
1.3. Asceza a cnoty kardynalne
1.3.1. Pojęcie i podział cnót
1.3.2. Zdobywanie cnót
1.3.3. Znaczenie cnót w życiu człowieka
1.3.4. Cnoty kardynalne i ich pochodne
1.3.4.1. Cnota roztropności (prudentia)
1.3.4.2. Cnota sprawiedliwości (iustitia)
1.3.4.3. Cnota męstwa (fortitudo)
1.3.4.4. Cnota umiarkowania (temperantia)
2. Wezwanie do naśladowania Chrystusa
2.1. Podążać po śladach
2.1.1. Wezwanie biblijne
2.1.2. Naśladowanie w codziennym życiu
2.2. Duch modlitwy
2.3. Eucharystią
2.3.1. Eucharystia jako ofiara dziękczynna
2.3.2. Eucharystia w życiu człowieka
2.4. Motywy naśladowania Chrystusa – ocena moralna
2.4.1. Powszechne wezwanie do świętości
2.4.2. Konkretne działania
3. Duchowa walka człowieka
3.1. walczy z Bogiem i człowiekiem
3.1.1. Działanie Szatana
3.1.2. Grzech i jego działanie
3.1.3. Grzech śmiertelny i powszedni oraz ich skutki
3.2. Nieustanna walka
3.3. Walka duchowa trwa
3.3.1. Walka modlitwy
3.3.2. Stawianie oporu Złemu
3.3.3. Dar dobrej woli – jałmużna
4. Apostolstwo przez słowo i czyn
4.1. Pojęcie apostolstwa
4.2. Apostolstwo świeckich – wczoraj i dziś
4.2.1. Dzieje apostolstwa
4.2.2. Dzisiejsze pole działania
4.2.2.1. Uczestnictwo w misji Chrystusa
4.2.2.2. Środowisko działania ludzi świeckich
4.2.2.2.1. Rodzina
4.2.2.2.2. Parafia
4.2.2.2.3. Ruchy i stowarzyszenia
4.3. Świadectwo słowa i czynu
4.3.1. "Wyposażenie" apostoła – charyzmaty
4.3.2. Słowo wiary, nadziei i miłości
4.3.3. Dobre działania
4.3.4. Potrzeba formacji
4.4. Zaprzeczenie apostolstwa
5. Krzyż drogą uświęcenia
5.1. Chrześcijańska codzienność
5.2. Stopnie doskonałości
5.3. Doświadczenie krzyża w codzienności
5.3.1. Codzienne troski
5.3.2. Choroba i cierpienie
5.3.3. Przeżywanie starości
6. Chrześcijański duch pokuty
6.1. Biblijna wizja pokuty
6.2. Pokuta w życiu człowieka
6.2.1. Znoszenie codziennych trosk
6.2.2. Dni pokuty Kościoła
6.2.3. Akty pokuty
6.3. Sakrament pokuty i pojednania
7. Umartwienie w codziennym życiu
7.1. Biblijne rozumienie umartwienia
7.2. Sens umartwienia
7.3. Poziomy umartwienia
7.3.1. Umartwienie ciała
7.3.2. Umartwienie oczu
7.3.3. Umartwienie egoistycznego "ja"
8. Post w życiu katolika
8.1. Definicja postu
8.2. Post w Biblii
8.3. Wymiary postu
8.3.1. Post od snu
8.3.2. Post od pokarmu
8.3.3. Post od napojów
8.3.4. Post od nałogów
8.3.5. Post od współżycia seksualnego
9. Milczenie – cisza duszy
9.1. Post mowy
9.2. Wymiary milczenia
9.2.1. Uciszenie namiętności
9.2.2. Uciszenie pamięci
9.2.3. Uciszenie wyobraźni
9.3. Milczenie a kontemplacja
10. Bezżenność dla królestwa Bożego
10.1. Biblijna wizja bezżenności
10.2. Sens bezżenności
10.2.1. Duchowy wymiar bezżeństwa
10.2.2. Świadkowie życia samotnego
11. Świętość – wieczna nagroda
11.1. Uczestnictwo w świętości Boga
11.2. Świętość na co dzień
11.2.1. Modlitwa
11.2.2. Znoszenie cierpień
11.2.3. Apostolskie działanie
11.2.4. Proza życia
11.3. Polubić świętych
Zakończenie
Bibliografia
Wykaz skrótów
Spis treści
WYDAWNICTWO OO. FRANCISZKANÓW
NIEPOKALANÓW 2006